mese.fi Foorumin päävalikko
  Menu

  Artikkelit

  Foorumilaisten autot

  Dealerin tarinat

  Kuluttajansuoja-asiat

    Uuden auton myyntihinnan korotus.
    Tuontiauton virhettä koskevista ongelmista.
    Rinnakkaistuonti ja takuu.
    Tuontiautojen laatu, takuut ym.
    Autojen huoltopalvelut, varaosien käyttö ja laatu
    Tarvikeliikkeen virheellinen varaosa ja auton takuu
    Kuitin esittämistä koskeva vaatimus, kun tuote on virheellin
    Kuluttajien välinen kauppa
    Ruostuminen
    Kuluttajapalvelusopimukset

  Foorumi

  Mese.fi Mobile

  Mersutiedon mekka

  Kuluttajien välinen kauppa
Kuluttajien väliseen kauppaan sovelletaan kauppalain määräyksiä. Kauppalakiin liittyy sopimusvapauden periaate. Lain säännöksiä ei sovelleta, mikäli osapuolet ovat tehneet sopimuksen kaupan ehdosta.

Tavaran on lain mukaan mm. laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Em. säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Sellaisena kuin se on -ehto

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan
2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan tai
3) tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Huutokauppaa koskien on lisäksi vain sitä koskevia säännöksiä.

Tavaran tarkastus ennen kauppaa

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Tavaran virheen seuraamukset

Jos tavarassa on virhe, eikä se johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostaja saa mm. vaatia virheen korjaamista tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan.

Tavaran tarkastus luovutuksen jälkeen

Kun tavara on luovutettu, ostajan on tarkastettava se hyvän tavan mukaisesti niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

Reklamaatio

Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Ostaja saa kuitenkin vedota tavaran virheeseen jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Virheen korjaaminen ja uusi toimitus

Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen ilman, että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia. Tämä koskee tapauksia, joissa virhe voidaan korjata ilman, että myyjälle aiheutuu siitä kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos myyjä ei täytä velvollisuuttaan korjata virhe, ostajalla on oikeus saada korvaus virheen korjaamisen edellyttämistä kohtuullisista kustannuksista.

Ostaja ei kuitenkaan saa vaatia virheen korjaamista, ellei hän ilmoita vaatimuksestaan myyjälle samalla kun hän reklamoi tai kohtuullisessa ajassa sen jälkeen. Ostajan laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Hinnanalennus ja kaupan purku

Jollei virheen korjaaminen tule kysymykseen taikka jollei sitä suoriteta kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta, ostaja saa vaatia hinnanalennusta tai purkaa kaupan. Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta hinnanalennukseen, kun tavara on ostettu käytettynä huutokaupasta.

Ostaja saa virheen vuoksi purkaa kaupan, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää.

Ostaja ei saa virheen vuoksi purkaa kauppaa, ellei hän ilmoita purkamisesta myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, taikka sen ajan päättymisestä, joka myyjällä saattaa olla käytettävissään virheen korjaamista varten. Ostajan laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

- Tenta -

Posted by pekkis on 17.04. at 20:00

  Esittelyssä

W123 240D "Montgomery" -81
  Yhteistyössä[/url]


KL-Varaosat
Autopalvelu Parkkila Oy
T:mi Jukka Rajalampi
Tarvikemotti
Suomen varaosakeskus Oy
Pro Turbo
KKD Motorsport
Malliauto
Race Addicts
Tuning Design
"Tuikku" (ohjelmoinnit)
http://www.mstuonti.fi/
http://fi.mbspecialist.com/
  Linkit
Tuulilasi
Tekniikan Maailma
Teknari - Verkkolehti
MB mallien teknisiä tietoja
Rengaskokolaskuri
VIN-dekooderi
Autosi arvo Saksassa
Ohjeet huoltonäytön nollaukseen
Lisää tekniikkalinkkejä

Oletko väärällä sivulla - onko mersuforum.net se, jota kaipasit?