mese.fi Foorumin päävalikko
  Menu

  Artikkelit

  Foorumilaisten autot

  Dealerin tarinat

  Kuluttajansuoja-asiat

    Uuden auton myyntihinnan korotus.
    Tuontiauton virhettä koskevista ongelmista.
    Rinnakkaistuonti ja takuu.
    Tuontiautojen laatu, takuut ym.
    Autojen huoltopalvelut, varaosien käyttö ja laatu
    Tarvikeliikkeen virheellinen varaosa ja auton takuu
    Kuitin esittämistä koskeva vaatimus, kun tuote on virheellin
    Kuluttajien välinen kauppa
    Ruostuminen
    Kuluttajapalvelusopimukset

  Foorumi

  Mese.fi Mobile

  Mersutiedon mekka

  Tarvikeliikkeen virheellinen varaosa ja auton takuu
Tarvikeliikkeen myyjä totesi koskien virheellistä tuotetta, ”ettei varaosaliikkeen tuotteiden laatua voi verrata merkkiliikkeistä ostettuihin. Jos haluaa merkkiliikkeen laatua, varaosat on ostettava sieltä”. Vapautuuko auton myyjä takuuvelvoitteistaan ja virhevastuustaan jos auton omistaja käyttää autossaan varaosaa, joka on aiheuttanut vian ja jonka auton omistaja tai maahantuojasta riippumaton huoltamo on ostanut tarvikeliikkeestä? Onko tarvikeliikekään vastuussa, jos sen edustaja on kertonut tuotteen laadusta edellä mainitulla tavalla auton omistajalle?

Kuluttajaviraston asiakirjassa, joka on päivätty 22.6.2005, todetaan maahantuojasta riippumattomien huoltamoiden ja varaosaliikkeiden vastuusta: ”Samalla kun kuluttajien valinnanvapaus lisääntyy, korostuu myös maahantuojasta riippumattomien huoltamoiden ja varaosia myyvien liikkeiden vastuu. Asiakkaan on voitava luottaa yritysten ammattitaitoon. Palvelun ja varaosien on oltava laadukkaita ja kuhunkin tilanteeseen sopivia. Yritykset vastaavat myymistään virheellisistä palveluista ja tuotteista. Jos virheellinen huolto tai varaosa on aiheuttanut vian ja sen seurauksena myös takuun raukeamisen, voi kuluttaja vaatia työn tehnyttä yritystä vastaamaan aiheuttamastaan vahingosta”.

Kuluttajansuojalain takuusäännös on yksiselitteinen. Virhevastuuta ei auton myyjälle synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Jos auton omistajan tarvikeliikkeestä ostama varaosa (kuten jakohihna) aiheuttaa autolle vaurion esimerkiksi katkeamalla ennenaikaisesti, auton myyjän virhevastuun voidaan katsoa raukeavan siltä osin. Riittänee, että myyjä saattaa todennäköiseksi, että vaurion aiheuttaja on virheellinen edellä mainittu varaosa.

Kaupan kohdetta koskevaan virhesäännökseen liittyy periaate, jonka mukaan ostaja ei kuitenkaan saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostajahan on ollut tietoinen myyjän tuotteen laatua koskevasta lausumasta, ettei varaosaliikkeen tuotteiden laatua voi verrata merkkiliikkeistä ostettuihin. Jos haluaa merkkiliikkeen laatua, varaosat on ostettava sieltä. Näin tarvikeliike voisi sanoa, ettei se ole vastuussa aiheutuneesta esimerkiksi jakohihnan katkeamiseen liittyvästä vahingosta, varaosan laatua koskeva tietohan on ollut varaosan ostajalla.

Kuluttajansuojalain kuluttajankauppaa koskevan määräyksen mukaan sopimusehto, joka poikkeaa kuluttajankauppaa koskevan luvun säännöksistä ostajan vahingoksi, on mitätön, jollei laissa toisin säädetä.

Yleisen virhesäännöksen mukaan tavarassa on virhe jos se ei kestävyydeltään ja muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Tavaran tulee myös soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään sekä soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta, eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen. Kertoessaan esimerkiksi nettisivulla automerkeittäin ja malleittain niihin myytävät varaosat myyjän voisi olettaa tietävän sen erityisenkin tarkoituksen, johon esimerkiksi ostajan kysymää jakohihnaa käytetään. Varaosan ostaja yleensä myös kertoo tarvikemyyjälle mihin automalliin jakohihna ostetaan tai pyytää tuotteen myyjän tekemien luettelotietojen perusteella. Tarvikeliikkeen kertoma tieto, etteivät varaosat välttämättä sovellu ns. tuontiautoihin lienee tarvikeliikkeen vastuuta poistava seikka, mikäli kyseinen osa ei todellakaan sovellu asiakkaan kyseiseen tuontiautoon automerkin nimen yhtäläisyydestä huolimatta. Pelkkä viittaus, etteivät varaosat välttämättä sovellu tuontiautoihin, ei poistane myyjän vastuuta jos tuote soveltuu kyseiseen autoon ja vahinko aiheutuu vain tuotteessa olevasta virheestä.

Kuluttajavalituslautakunta on päätöksessään 02/33/2218 todennut, ”etteivät ostaja ja myyjä voi tehdä ostajaa sitovasti sopimusta, jossa ostaja jo kaupanteon yhteydessä etukäteen luopuu oikeudestaan vedota tavarassa kaupanteon jälkeen mahdollisesti ilmeneviin virheisiin. Edellä kerrotun vuoksi lautakunta toteaa, että K:lla (kuluttajalla) on puheena olevassa kaupassa oikeus vedota kuluttajansuojalain … virhesäännöksiin autossa kaupanteon jälkeen ilmenneiden mahdollisten virheiden osalta”.

Ostajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Näin ollen näyttäisi siltä, että autonomistajan käytettyä tarvikeliikkeestä ostamaansa virheelliseksi osoittautuvaa varaosaa, auton myyjä vapautuisi autoa koskevasta takuu- ja virhevastuustaan kyseisen vahinkotapauksen osalta. Varaosaliike tuskin kuitenkaan vapautuisi omasta virhevastuustaan. On selvää, että vain Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisun tai tuomioistuimen päätöksen perusteella voi tietää ehdottomasti oikean tuloksen edellä mainitun kuvauksen mukaiseen mahdolliseen riitatapaukseen.

Tämän esimerkin avulla on kuitenkin helppo arvioida tarvikeosien käyttöä autojen takuun tai virhevastuun voimassa ollessa. Johtopäätöksenä voisi myös todeta, että erityisen tärkeät varaosat, kuten esimerkiksi jakohihnat, voisi olla syytä hankkia merkkiliikkeestä virhevastuu- ja vahingonkorvausongelmien välttämiseksi. En kuitenkaan totea tai lähde arvioimaan, onko tarvikeliikkeistä ostettujen varaosien laatu merkkiliikkeistä ostetuista poikkeava.

- Tenta -

Posted by pekkis on 17.04. at 20:02

  Esittelyssä

W123 240D "Montgomery" -81
  Yhteistyössä[/url]


KL-Varaosat
Autopalvelu Parkkila Oy
T:mi Jukka Rajalampi
Tarvikemotti
Suomen varaosakeskus Oy
Pro Turbo
KKD Motorsport
Malliauto
Race Addicts
Tuning Design
"Tuikku" (ohjelmoinnit)
http://www.mstuonti.fi/
http://fi.mbspecialist.com/
  Linkit
Tuulilasi
Tekniikan Maailma
Teknari - Verkkolehti
MB mallien teknisiä tietoja
Rengaskokolaskuri
VIN-dekooderi
Autosi arvo Saksassa
Ohjeet huoltonäytön nollaukseen
Lisää tekniikkalinkkejä

Oletko väärällä sivulla - onko mersuforum.net se, jota kaipasit?