mese.fi Foorumin päävalikko
  Menu

  Artikkelit

  Foorumilaisten autot

  Dealerin tarinat

  Kuluttajansuoja-asiat

    Uuden auton myyntihinnan korotus.
    Tuontiauton virhettä koskevista ongelmista.
    Rinnakkaistuonti ja takuu.
    Tuontiautojen laatu, takuut ym.
    Autojen huoltopalvelut, varaosien käyttö ja laatu
    Tarvikeliikkeen virheellinen varaosa ja auton takuu
    Kuitin esittämistä koskeva vaatimus, kun tuote on virheellin
    Kuluttajien välinen kauppa
    Ruostuminen
    Kuluttajapalvelusopimukset

  Foorumi

  Mese.fi Mobile

  Mersutiedon mekka

  Autojen huoltopalvelut, varaosien käyttö ja laatu
Kirjoitusten osittainenkin kopiointi on kielletty ilman kirjoittajan kirjallista lupaa.

Huoltopalveluiden vapautumisesta huolimatta kaikilla merkittävilläkään toimijoilla ei ole antaa kuluttajille tietoa siitä, katsotaanko niiden myymien varaosien vastaavan alkuperäisten tai laadultaan niitä vastaavien varaosien laatua. Mitä näillä käsitteillä ylipäänsä tarkoitetaan? Mihin auton voi viedä korjattavaksi? Mitkä ovat riippumattomien korjaamoiden omistajien oikeudet saada esimerkiksi tarvitsemaansa koulutusta?

Yleistä

Komission asetus (EY) numero 1400/2002 tuli voimaan 1.10.2002 ja eräiltä osin 1.10.2005. Euroopan komission kilpailun pääosasto on julkaissut esitteen, jossa on käsitelty moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalveluita Euroopan unionissa. Kirjoitus perustuu komission em. asetukseen. Tässä on siitä eräitä lainauksia erityisesti autojen huoltoihin ja varaosien käyttöön liittyen. Kuten yleisesti tiedetään autonomistajat voivat aikaisempaa vapaammin valita, missä he teettävät korjaukset ja huollot ja mitä varaosia käytetään.

Autonvalmistajien on annettava myös riippumattomille korjaamoille (jotka eivät halua olla yhteydessä mihinkään tiettyyn automerkkiin) mahdollisuus hankkia kaikki korjaamon toiminnassa tarvittavat tekniset tiedot, työkalut, laitteet ja koulutus. Uusissa säännöissä estetään myös sopimuslausekkeet, joilla pyritään estämään valtuutettuja korjaamoita toimittamasta alkuperäisiä tai laadultaan niitä vastaavia varaosia riippumattomille korjaamoille.

Varaosien valikoima kasvaa

Kuluttajalle annetaan mahdollisuus valita auton korjauksessa käytettävät varaosat. Autonvalmistajat eivät voi enää estää valtuutettuja korjaamoita hankkimasta varaosia muista lähteistä. Ne eivät voi myöskään rajoittaa laadultaan alkuperäisosia vastaavien muiden varaosien käyttöä.

Ottaen huomioon ajoneuvon valmistajan suora sopimusperusteinen osallistuminen takuukorjauksiin, ilmaishuoltoihin ja takaisintoimituspyyntöihin, valtuutetut korjaamot voidaan velvoittaa käyttämään ajoneuvon valmistajan toimittamia alkuperäisiä varaosia kyseisissä korjauksissa.

Mihin kuluttaja voi viedä auton korjattavaksi

Asetuksella varmistetaan, että kuluttaja voi viedä ajoneuvonsa korjattavaksi ja huollettavaksi mihin tahansa valtuutettuun korjaamoon Euroopan unionissa. Asetus sisältää myös toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan, että kuluttajat voivat jatkossakin korjauttaa ja huollattaa autonsa riippumattomissa korjaamoissa.

Valtuutettu korjaamo

Valtuutettu korjaamo on yritys, joka kuuluu toimittajan (ajoneuvojen valmistajan tai maahantuojan) "virallisten" korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoajien verkostoon. Ajoneuvojen toimittaja ei voi estää valtuutettua korjaamoa myymästä alkuperäisiä varaosia riippumattomille korjaamoille.

Riippumattomat toimijat myynnin jälkeisillä markkinoilla

Yksi asetuksen päätavoitteista on luoda edellytykset tehokkaalle kilpailulle moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltomarkkinoilla sekä mahdollistaa, että näiden markkinoiden kaikki toimijat, myös riippumattomat korjaamot, voivat tarjota laadukkaita palveluita. Tehokas kilpailu on kuluttajien etujen mukaista, sillä kuluttajat voivat näin valita korjaus- ja huoltopalveluiden vaihtoehtoisista tarjoajista, joihin kuuluvat
myös ajoneuvojen valmistajan valtuuttamat ja riippumattomat korjaus- ja
huoltopalveluiden tarjoajat.

Riippumattomalla toimijalla tarkoitetaan yritystä, joka osallistuu suoraan tai välillisesti moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon. Riippumattomia toimijoita, jotka osallistuvat suoraan korjaukseen ja huoltoon, ovat riippumattomat korjausliikkeet (esimerkiksi peltikorjaamot, riippumattomat huoltamot, pikahuoltoketjut), tiepalveluiden tarjoajat ja autokerhot. Riippumattomia toimijoita, jotka osallistuvat välillisesti korjaukseen ja huoltoon, ovat teknisten tietojen julkaisijat, varaosien jälleenmyyjät, korjauslaitteiden tai -työkalujen
valmistajat sekä testauspalveluiden tarjoajat tai koulutuspalveluita korjaamoille tarjoavat yritykset.

Voiko valmistaja kieltäytyä noudattamasta takuuehtoja, jos kuluttaja korjauttaa tai huollattaa ajoneuvonsa takuuaikana riippumattomassa korjaamossa? Jos kuluttaja korjauttaa tai huollattaa ajoneuvonsa riippumattomassa korjaamossa valmistajan myöntämän takuun voimassaolon aikana, takuu voidaan purkaa, jos työ on tehty virheellisesti. Yleinen velvoite huollattaa tai korjauttaa auto takuuaikana yksinomaan valtuutettujen korjaamoiden verkostossa veisi kuluttajalta oikeuden antaa halutessaan ajoneuvonsa riippumattoman korjaamon huollettavaksi ja korjattavaksi ja etenkin "pidennettyjen takuiden" yhteydessä estäisi näitä korjaamoja kilpailemasta tehokkaasti valtuutetun verkoston kanssa.

Tehokas kilpailu edellyttää, että kaikki korjaukseen ja huoltoon osallistuvat riippumattomat toimijat saavat samat tekniset tiedot, koulutuksen, työkalut ja laitteet kuin valtuutetut korjaamot.

Tiedot on annettava syrjimättömästi, viipymättä ja oikeasuhteisella tavalla siten, että otetaan huomioon kyseisen riippumattoman toimijan tarpeet, lisäksi tietojen on oltava käyttökelpoisessa muodossa.

Riippumattomien toimijoiden on saatava samat tekniset tiedot kuin valtuutettujen korjaamoiden. Näihin sisältyvät kaikki korjauksen ja huollon suorittamiseen tarvittavat tiedot, mukaan luettuina autoon asennettujen sähköisten järjestelmien, kuten vianmääritysjärjestelmien, käyttämiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot. Jos valmistaja antaa valtuutetuille korjaamoilleen teknistä tukea puhelin- tai Internet-neuvontaa antavien keskusten kautta, tällaista tukea on annettava myös riippumattomille toimijoille.

Riippumattomilla toimijoilla on oltava myös mahdollisuus saada käyttönsä samat työvälineet kuin valtuutetuilla korjaamoilla.

Riippumattomilla toimijoilla on oltava myös mahdollisuus samaan korjaus- ja huoltopalveluiden edellyttämään tekniseen koulutukseen kuin valtuutetuilla korjaamoilla.

Toimittaja voi tietysti periä maksun teknisistä tiedoista, työkaluista tai
koulutuksesta. Hinta ei kuitenkaan saa olla valtuutetuilta korjaamoilta perittävää hintaa korkeampi. Jos kyseinen tuote tai palvelu tarjotaan veloituksetta valtuutetuille korjaamoille, se on tarjottava veloituksetta myös riippumattomille toimijoille.

Tiedot voidaan yleensä antaa valtuutetuille korjaamoille suuressa paketissa, mutta riippumattomien toimijoiden on voitava ostaa pienempiä paketteja tai yksittäisiä tietoja. Jos korjaamo haluaa esimerkiksi huoltaa tietyn mallin, sen ei pitäisi joutua maksamaan koko mallivalikoiman huoltoon liittyvistä tiedoista.

Tiedot on myös annettava riippumattomille toimijoille yhtä nopeasti kuin valtuutetuille korjaamoille.

Riippumattomilla varaosien jälleenmyyjillä on oikeus saada teknisiä tietoja omaan käyttöönsä varaosien tehokasta ja paikkansapitävää markkinointia varten. Ilman tällaisia tietoja ne eivät voisi kertoa asiakkailleen eli korjaamoille, mitä varaosia tarvitaan tiettyyn työhön.

Varaosien jakelu ja saanti

Ajoneuvojen valmistajat eivät voi rajoittaa varaosien valmistajien oikeutta myydä alkuperäisiä varaosia tai laadultaan vastaavia varaosia valtuutetuille tai riippumattomille korjaamoille. Asetuksessa myös kielletään toimittajia rajoittamasta jälleenmyyjien ja valtuutettujen korjaamoiden oikeutta myydä varaosia riippumattomille korjaamoille, jotka käyttävät niitä moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon.

Alkuperäiset varaosat

”Alkuperäiset varaosat” vastaavat laadultaan osia, joita käytetään uuden moottoriajoneuvon kokoonpanossa. Ne valmistetaan ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti. Varaosien valmistaja voi valmistaa käytettävissään olevien eritelmien ja standardien mukaisesti myös varaosia, joita ei toimiteta ajoneuvojen valmistajalle, vaan jotka myydään suoraan varaosien jälleenmyyjille tai korjaamoille.

Koska lähes kaikissa tapauksissa sama osien valmistaja valmistaa sekä ajoneuvon osat että sen varaosat samojen eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti, kyseiset varaosat ovat selvästikin "alkuperäisiä". Tietyissä erityistapauksissa valmistajilla on kuitenkin toimitussopimus sellaisten valmistajien kanssa, jotka valmistavat ja toimittavat ainoastaan ajoneuvon varaosia, mutta eivät valmista sen osia. Jos nämä osat valmistetaan sellaisten
ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti, jotka ovat samat kuin osien tuotannossa käytettävät eritelmät ja tuotantostandardit, nekin ovat "alkuperäisiä varaosia".

Laadultaan vastaavat varaosat

"Alkuperäiset varaosat" on erotettava "laadultaan vastaavista varaosista". Nämä varaosat vastaavat laadultaan osia, joita käytetään tai käytettiin kyseisen ajoneuvon kokoonpanossa, mutta niitä ei tuoteta ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että nämä osat ovat laadultaan samanlaatuisia tai jopa laadukkaampia, mutta ne voidaan esimerkiksi valmistaa toisesta
materiaalista tai maalata toisella värillä.

Vaikutus takuuseen

Jos ajoneuvojen valmistajan takuusitoumuksessa vaadittaisiin valtuutettuja tai riippumattomia korjaamoita käyttämään ajoneuvojen valmistajan toimittamia alkuperäisiä varaosia tavanomaisessa korjauksessa ja huollossa takuuaikana (mutta ei takuukorjauksessa ja -huollossa), kyseessä olisi erityisen vakava kilpailunrajoitus.

Jos valtuutettuja korjaamoita tai varaosien jälleenmyyjiä estettäisiin myymästä ajoneuvon valmistajan niille toimittamia varaosia riippumattomille korjaamoille, olisi myös se vakava kilpailunrajoitus.

Alkuperäisten varaosien laatu

Varaosien valmistajan, joka tuottaa varaosia ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti, on annettava todistus siitä, että varaosat on tuotettu niiden mukaisesti ja että osat vastaavat laadultaan kyseisen ajoneuvon kokoonpanossa
käytettyjä osia. Tällainen valmistajan vakuutus voidaan painaa pakkaukseen tai osan mukana toimitettavaan todistukseen tai julkaista Internetissä. Osien valmistajan on päätettävä, haluaako se antaa tällaisen todistuksen itse vai haluaako se mennä pitemmälle ja pyytää todistuksen riippumattomalta laitokselta, kuten sertifiointijärjestöltä. Osien pitäminen alkuperäisinä varaosina ei kuitenkaan edellytä riippumattoman laitoksen
sertifiointia. Jos tällainen vakuutus on annettu, varaosien oletetaan olevan alkuperäisiä varaosia ja valtuutettu korjaamo voi käyttää niitä korjaukseen ja huoltoon.

Jos joku ajoneuvojen valmistaja tai kolmas osapuoli voi osoittaa, että tietty varaosa tai joukko samaan tuotantoerään kuuluvia varaosia on heikompilaatuinen tai ettei sitä ole valmistettu ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti, kyseisiä varaosia ei voida myydä alkuperäisinä varaosina.

Laadultaan vastaavien varaosien laatu

Jotta varaosaa voitaisiin pitää laadultaan vastaavana, varaosien valmistajan on pystyttävä todistamaan milloin tahansa, että se vastaa laadultaan kyseisen moottoriajoneuvon vastaavaa osaa. Varaosien valmistajan on annettava tällainen vakuutus ja ilmoitettava
siitä käyttäjälle edellä alkuperäisten varaosien yhteydessä kuvatulla tavalla. Todistus on voitava antaa milloin tahansa, ei siis ainoastaan osan myyntihetkellä, vaan myös myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi silloin, jos osaa väitetään vialliseksi.

Tarkempia tietoja

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector

- Tenta -

Posted by pekkis on 17.04. at 20:04

  Esittelyssä

W123 240D "Montgomery" -81
  Yhteistyössä[/url]


KL-Varaosat
Autopalvelu Parkkila Oy
T:mi Jukka Rajalampi
Tarvikemotti
Suomen varaosakeskus Oy
Pro Turbo
KKD Motorsport
Malliauto
Race Addicts
Tuning Design
"Tuikku" (ohjelmoinnit)
http://www.mstuonti.fi/
http://fi.mbspecialist.com/
  Linkit
Tuulilasi
Tekniikan Maailma
Teknari - Verkkolehti
MB mallien teknisiä tietoja
Rengaskokolaskuri
VIN-dekooderi
Autosi arvo Saksassa
Ohjeet huoltonäytön nollaukseen
Lisää tekniikkalinkkejä

Oletko väärällä sivulla - onko mersuforum.net se, jota kaipasit?