mese.fi Foorumin päävalikko
  Menu

  Artikkelit

  Foorumilaisten autot

  Dealerin tarinat

  Kuluttajansuoja-asiat

    Uuden auton myyntihinnan korotus.
    Tuontiauton virhettä koskevista ongelmista.
    Rinnakkaistuonti ja takuu.
    Tuontiautojen laatu, takuut ym.
    Autojen huoltopalvelut, varaosien käyttö ja laatu
    Tarvikeliikkeen virheellinen varaosa ja auton takuu
    Kuitin esittämistä koskeva vaatimus, kun tuote on virheellin
    Kuluttajien välinen kauppa
    Ruostuminen
    Kuluttajapalvelusopimukset

  Foorumi

  Mese.fi Mobile

  Mersutiedon mekka

  Tuontiautojen laatu, takuut ym.
TUONTIAUTOJEN JA MUIDEN KULUTUSTAVAROIDEN KAUPPAA JA NIIHIN LIITTYVIÄ TAKUITA KOSKEVA DIREKTIIVI

Kirjoitusten osittainenkin kopiointi on kielletty ilman kirjoittajan kirjallista lupaa.

Voimassa oleva direktiivi takaa kuluttajille yhdenmukaisen vähimmäissuojan EU:n sisämarkkinoilla koskien kulutustavaroiden ja siten myös autojen kauppaa ja takuita tavaran ostopaikasta riippumatta. Säännökset koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa. Jokaisen jäsenvaltion on siten tullut muuttaa kuluttajansuojalainsäädäntönsä näitten minimisääntöjen edellyttämälle tasolle.

Jokainen jäsenmaa on velvollinen noudattamaan näitä direktiivin määräämiä vähimmäisvaatimuksia. Ongelma on käytännössä kuitenkin se, että jäsenmaat voivat säätää direktiiviä ”tiukemmat” kuluttajansuojasäännökset. Esittämällä auton myyjäliikkeelle ongelmatapauksessa vaatimukset direktiivin määräysten mukaisina voi jo sillä tavalla selvitä riitatapauksesta edes tuntematta kohdemaan, esimerkiksi Saksan paikallisia säännöksiä. Tässä kirjoituksessa käsitellään direktiivin määräyksiä lähinnä auton ostoa koskien.

Tavaran laatu

Myyjän on luovutettava kulutustavarat kuluttajalle kauppasopimuksen mukaisina. Sopimuksen mukaisuus tarkoittaa, että tavarat ovat myyjän niistä antaman kuvauksen mukaisia. Edellytys on myös, että niiden laatu ja ominaisuudet ovat sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla on tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi kohtuudella edellyttää ottaen huomioon tavaroiden luonne sekä myyjän, tuottajan (valmistajan tai sen, joka tuo kulutustavaran yhteisön alueelle) tai tämän edustajan erityisesti mainoksissa niistä antamat tavaroiden erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset maininnat.

Virhettä ei kuitenkaan katsota olevan, jos kuluttaja sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen olisi kohtuudella pitänyt tietää virheestä.

Kuluttajan oikeudet

Myyjä on vastuussa kuluttajalle virheestä, joka on olemassa tavaran luovutushetkellä. Virheen johdosta kuluttajalla on oikeus saada tavara saatetuksi sopimuksen mukaiseksi vastikkeetta korjaamalla tai vaihtamalla tavara taikka saada asianmukainen hinnanalennus tai purkaa sopimus kyseisten tavaroiden osalta.

Ensi sijassa kuluttaja voi vaatia myyjää korjaamaan tai vaihtamaan tavaran, molemmissa tapauksissa vastikkeetta, jollei tämä ole mahdotonta tai epäsuhtaista. Oikaisua pidetään epäsuhtaisena, jos siitä aiheutuu myyjälle kustannuksia, jotka vaihtoehtoiseen oikaisutapaan verrattuna ovat kohtuuttomia ottaen huomioon tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, virheen merkitys ja voitaisiinko asia oikaista vaihtoehtoisella tavalla aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa.

Korjaaminen tai vaihtaminen on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa ja aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa ottaen huomioon tavaran luonne ja se tarkoitus, jota varten kuluttaja hankki tavaran.

Ilmauksella "vastikkeetta" tarkoitetaan tavaran sopimuksen mukaiseksi saattamisesta aiheutuvia välttämättömiä kuluja, erityisesti lähetyskuluja sekä työ- ja materiaalikustannuksia.

On siis huomattava, ettei korjauksesta saa aiheutua kuluttajalle huomattavaa haittaa eikä (huomattavia) kustannuksia. Lisäksi korjaus on suoritettava kohtuullisen ajan kuluessa.

Kuluttaja voi vaatia asianmukaista hinnanalennusta tai purkaa kaupan jos kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia korjaamista eikä vaihtamista, tai jos myyjä ei ole suorittanut oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa, tai myyjä ei ole suorittanut oikaisua aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa. Kuluttajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa, jos virhe on vähäinen.

Kun tavara on virheellinen, myyjä voi aina asetuksessa olevan johdannon 12-kohdan mukaan tarjota kuluttajalle sovintoon pääsemiseksi jotain käytettävissä olevaa oikaisutapaa; kuluttaja päättää kyseisen ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Määräajat

Myyjän katsotaan olevan vastuussa virheestä, joka on olemassa tavaran luovutushetkellä, jos virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta. Jos oikeuksia koskee kansallisen lainsäädännön nojalla vanhentumisaika, tämän ajan on oltava vähintään kaksi vuotta luovutushetkestä.

Suomen kuluttajansuojalaissa ei ole em. kahden vuoden sääntöä, joten Suomessa virhevastuu voi olla olemassa kahta vuotta pitemmän ajan. Kestokulutustavaroiden piilevä virhe voi ilmetä myöhemminkin kuin kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta. Siksi Suomen kuluttajansuojalain mukaan myyjä vastaa esimerkiksi ajoneuvossa alunperin olleesta valmistusvirheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta yli kahden vuoden kuluttua tavaran luovutuksesta.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että kuluttajan on voidakseen käyttää oikeuksiaan ilmoitettava myyjälle virheestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen.

Jollei toisin osoiteta, kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutushetkestä ilmenevän virheen oletetaan olleen olemassa luovutushetkellä, jollei tämä oletus ole tavaran tai virheen luonteen vastainen.

Takuu

Takuulla tarkoitetaan myyjän tai tuottajan kuluttajalle ilman lisäkorvausta antamaa sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata kulutustavara taikka muulla tavoin huolehtia kulutustavarasta, jos se ei vastaa takuuilmoituksessa tai kulutustavaraa koskevassa mainonnassa esitettyjä ominaisuuksia.

Jos auton valmistaja mainostaa autoa pitkällä puhkiruostumattomuustakuulla on mielestäni perusteltua syytä katsoa, että menettely kuuluu edellä olevan takuu -käsitteen piiriin.

Takuun on oltava takuun antajaa oikeudellisesti sitova takuutodistuksessa ja takuuseen liittyvässä mainonnassa ilmaistuin edellytyksin. Kuluttajalla on myös sovellettavan kulutustavaroiden kauppaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaiset lailliset oikeudet, eikä takuulla ole vaikutusta näihin oikeuksiin.

Takuita käytetään markkinointikeinoina, mutta niillä ei saa johtaa kuluttajaa harhaan. Takuun pätevyyteen ei vaikuta esimerkiksi se, että takuussa ei mainita selvästi ja ymmärrettävästi takuun sisältöä. Kuluttaja voi silti vedota takuuseen ja vaatia, että takuuehtoja noudatetaan.

Pakottavuus

Sopimusehdot tai sopimukset, joista on sovittu myyjän kanssa ennen kuin virhe on tullut ostajan tietoon ja joilla suoraan tai välillisesti syrjäytetään tai rajoitetaan tähän direktiiviin perustuvia oikeuksia, eivät sido kuluttajaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että myyjä ja kuluttaja voivat käytetyn tavaran kaupassa sopia ehdoista tai tehdä sopimuksia, joiden mukaan myyjän vastuuaika on lyhyempi kuin edellä määräaikojen yhteydessä mainittu kaksi vuotta. Tällaisen lyhyemmän määräajan on oltava vähintään vuosi.

On vielä muistutettava, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa tai pitää voimassa tämän direktiivin soveltamisalalla tiukempia säännöksiä vielä korkeamman kuluttajansuojan tason takaamiseksi. Siksi ongelmatapauksessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan tutustua myös auton myyjämaan kuluttajansuojalakiin.

Saksan säännöstö: Bürgerliches Gesetzbuch, eli siviililaki, jossa ovat keskeisimmät kuluttajansuojasäännökset sekä saksaksi että englanniksi.

http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BGB.htm

- Tenta -

Posted by pekkis on 17.04. at 20:07

  Esittelyssä

W123 240D "Montgomery" -81
  Yhteistyössä[/url]


KL-Varaosat
Autopalvelu Parkkila Oy
T:mi Jukka Rajalampi
Tarvikemotti
Suomen varaosakeskus Oy
Pro Turbo
KKD Motorsport
Malliauto
Race Addicts
Tuning Design
"Tuikku" (ohjelmoinnit)
http://www.mstuonti.fi/
http://fi.mbspecialist.com/
  Linkit
Tuulilasi
Tekniikan Maailma
Teknari - Verkkolehti
MB mallien teknisiä tietoja
Rengaskokolaskuri
VIN-dekooderi
Autosi arvo Saksassa
Ohjeet huoltonäytön nollaukseen
Lisää tekniikkalinkkejä

Oletko väärällä sivulla - onko mersuforum.net se, jota kaipasit?